fbpx

Blog

Dịch vụ thuê cây văn phòng cung cấp mảng xanh tới các tòa nhà văn phòng hiện đại nhằm tăng tính chuyên nghiệp ở nơi làm việc. Hơn nữa, cây xanh văn phòng sẽ tạo không gian tươi mát, sản khoái giúp tăng năng suất làm việc kích thích sự sáng tạo, hạ nhiệt, giảm stress văn phòng tốt nhất.

thue cay xanh van phong

Hợp Đồng Và Các Điều Khoản Cho Thuê Cây

Mẫu Hợp đồng Dịch vụ Thuê cây của công ty cổ phần 1989, các điều khoản có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa hai bên:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

——❀——

Số:… HĐNT-                                                                        Tp.HCM, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

VỀ VIỆC: CUNG CẤP DỊCH VỤ THUÊ CÂY CẢNH NỘI THẤT

 • Địa điểm trưng bày: …
 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
 • Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
 • Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cổ Phần 1989.
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày: … hai bên chúng tôi gồm có:

CHỦ ĐẦU TƯ: (Bên Thuê)

 • Tên doanh nghiệp:
 • Địa chỉ                  :
 • Điện thoại             :
 • Đại diện                :
 • Mã số thuế           :

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ: (Bên cho thuê)

 • Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN 1989
 • Địa chỉ : Số C22, Đường H, KDC Tân Tiến, P.TTH, Q.12, TP.HCM.
 • Điện thoại : 028 22299232                    Fax:
 • Đại diện : Ông TỪ MINH CẢNH    Chức vụ: Tổng Giám Đốc 
 • Tài khoản Ngân hàng : 0441000754702 – Ngân Hàng Vietcombank CN Tân Bình – PGD Tô Ký
 • Mã số thuế : 0314813253

Hai bên đã cùng bàn bạc và thống nhất ký kết Hợp đồng dịch vụ (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1 – NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

1.1 Bên thuê giao cho Bên cho thuê cung cấp dịch vụ, thực hiện việc trang trí và thay đổi cây chậu định kỳ mỗi tháng một lần theo yêu cầu của Bên thuê, tại địa chỉ …

STTNỘI DUNGSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁ (vnđ)Đơn vị tính
1    
2    
3    
    
 TỔNG   

 

1.2 Việc đặt các loại cây sẽ do hai bên thỏa thuận và Bên cho thuê sẽ thường xuyên thay đổi chủng loại và vị trí cây cho phù hợp với đặc điểm của địa điểm trưng bày theo yêu cầu của Bên thuê.

1.3 Nguyên tắc xác định giá trị hợp đồng mỗi tháng được căn cứ số lượng cây được các bên xác nhận vào biên bản xác nhận khối lượng cung cấp cây xanh hàng tháng.

1.4 Đơn giá trên chưa bao gồm VAT, chỉ  bao gồm phí vận chuyển, đặt cây (hai đầu tới và thay mới) tại vị trí theo yêu cầu cụ thể của Bên thuê,  chi phí bảo dưỡng cây hàng tuần và các chi phí khác để Bên cho thuê hoàn thành công việc của mình.

1.5. Cây giao cho Bên thuê đảm bảo mới, đẹp và không bị sâu bệnh và được trồng trong chậu phù hợp, bảo đảm thẩm mỹ… Trong trường hợp cây đặt tại Văn phòng Bên thuê bị chết, hư hại thì Bên thuê không chịu trách nhiệm bồi hoàn bất cứ chi phí gì cho Bên cho thuê.

1.6. Định kỳ hàng tháng Bên cho thuê thực hiện thay đổi cây mới, vị trí theo yêu cầu của Bên thuê.

ĐIỀU 2 – NGÀY THỰC HIỆN VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG:

2.1 Thời hạn của hợp đồng là một (01) năm.

Ngày thực hiện: Bắt đầu từ ngày … đến hết ngày …

2.2 Khi hết hạn Hợp đồng nêu tại khoản 2.1, Hợp đồng này sẽ tự động gia hạn thêm một (01) năm nữa bắt đầu lại từ ngày 1/9/2019… nếu một trong hai bên không có thông báo về việc chấm dứt hợp đồng này ít nhất trước 15 ngày tính từ ngày hết hạn.

ĐIỀU 3 – GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

3.1 Giá trị hợp đồng:

Giá trị thanh toán hàng tháng là: căn cứ vào số lượng cây được xác nhận vào biên bản khối lượng cung cấp cây hàng tháng theo Điều 1. Bên Cho thuê xuất hóa đơn cho Bên thuê theo giá trị này.

Trường hợp, Bên Thuê yêu cầu Bên Cho Thuê cung cấp loại cây khác với loại cây tại Điều 1 Hợp đồng thì các bên sẽ thỏa thuận giá trị cây mới phát sinh này.

Bên cho thuê có thể sử dụng chủng loại cây khác có cùng đơn giá cho mỗi lần luân chuyển thay đổi cây với điều kiện phải thông báo và được Bên thuê đồng ý trước.

Mọi sự phát sinh tăng, giảm làm thay đổi giá trị hợp đồng đều phải lập thành phụ lục hợp đồng hoặc bảng kê cây xác nhận của 2 bên.

Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Bên thuê, những sửa đổi hoặc bổ sung sẽ được thực hiện ngay lập tức.

3.2 Phương thức thanh toán:

Sau khi Bên cho thuê vận chuyển, đặt cây đúng vị trí theo yêu cầu của Bên thuê và hai bên nghiệm thu xác nhận số lượng cây, Phí dịch vụ cần phải thanh toán tại biên bản xác nhận hoàn thành hàng tháng, Bên thuê nhận được hóa đơn tài chính thì Bên thuê sẽ tiến hành thanh toán Phí dịch vụ cho Bên cho thuê trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nghiệm thu và nhận được hóa đơn tài chính.

Thanh toán theo hình thức chuyển khoản theo số tài khoản của Bên cho thuê nêu tại phần đầu hợp đồng.

ĐIỀU 4 – TRÁCH NHIỆM BÊN THUÊ:

4.1 Tạo điều kiện dễ dàng để Bên cho thuê thực hiện hợp đồng.

4.2 Bảo vệ cây chậu không để bị mất, trong trường hợp cây chậu bị mất, Bên thuê phải bồi hoàn cho Bên cho thuê theo đơn giá cây chậu của chủng loại đó trên thị trường tại thời điểm bị mất.

4.3 Thực hiện thanh toán theo đúng quy định tại Điều 03 của hợp đồng. Nếu thanh toán chậm 15 (mười lăm) ngày không lý do sẽ bị phạt 0,05% cho mỗi ngày chậm trả (kể từ ngày thứ 16) trên tổng số tiền chậm trả.

4.4 Phối hợp với Bên cho thuê giám sát chất lượng, khối lượng công việc thực hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh, tranh chấp (nếu có).

4.5 Bên Thuê sử dụng dịch vụ Bên cho thuê ít nhất 3 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng này, sau thời hạn đó Bên Thuê có quyền chấm dứt Hợp đồng bất cứ lúc nào bằng một thông báo được gửi đến Bên cho thuê và không phải chịu bất cứ khoản phạt nào.

4.6 Có quyền từ chối nhận cây nếu không bảo đảm yêu cầu và yêu cầu Bên cho thuê đổi cây mới.

ĐIỀU 5 – TRÁCH NHIỆM BÊN CHO THUÊ:

5.1 Thực hiện trưng bày cây chậu vào các vị trí do Bên thuê yêu cầu trong vòng 10 ngày khi hợp đồng được ký duyệt.

5.2 Chăm sóc, bảo dưỡng cây chậu hàng tuần như bảng Kế hoạch cho thuê cây nội thất đính kèm Hợp đồng này. 

5.3 Đảm bảo cây chậu chuyển tới bên thuê phải luôn tươi tốt, sum xuê, thẩm mỹ.

5.4 Thay đổi cây xấu hàng tháng tương ứng ít nhất 20% số lượng cây.

5.5 Phát hành hóa đơn tài chính cho mỗi lần thanh toán.

5.6 Chịu trách nhiệm vận chuyển, đặt tại vị trí theo yêu cầu, thay mới và chịu mọi rủi ro cho đến khi cây được bàn giao cho Bên thuê tại thời điểm các bên ký kết

5.7 Đổi cây theo yêu cầu của Bên thuê.

5.8 Trong trường hợp Bên cho thuê vi phạm một trong cam kết quy định tại Hợp đồng này thì Bên cho thuê phải chịu phạt 8% giá trị hợp đồng, bồi thường thiệt hại và Bên thuê có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.

5.9 Tuân thủ quy định khi ra vào tòa nhà theo hướng dẫn của Bên thuê và chiu trách nhiệm bồi thường nếu xảy ra thiệt hại.

ĐIỀU 6 – THANH LÝ & CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG:

6.1 Thanh lý hợp đồng:

Hợp đồng được tự động thanh lý khi các bên hoàn thành nghĩa vụ của mình.

6.2 Chấm dứt hợp đồng:

Hợp đồng này chấm dứt khi:

 • Các bên thoản thuận chấm dứt trước thời hạn.
 • Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên còn lại trước 15 ngày so với ngày dự định chấm dứt.

ĐIỀU 7 – PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:

Các bên cam kết duy trì và thực hiện nguyên tắc phòng chống tham nhũng trong quá trình thực hiện Hợp đồng này như sau:

7.1 Không thực hiện các hành vi hối lộ cũng như nghiêm cấm tất cả nhân viên, người đại diện, nhà thầu của mình thực hiện các hành vi hối lộ trong mọi giao dịch và công việc liên quan đến thực hiện Hợp đồng trong suốt thời gian hiệu lực của Hợp đồng này.

7.2 Hành vi hối lộ được hiểu là hành vi trực tiếp hoặc thông qua trung gian (bên thứ ba) biếu tặng, đưa, nhận hoặc đề nghị, hứa hẹn các khoản hối lộ để qua đó bên nhận hối lộ thực hiện những yêu cầu không chính đáng của bên đưa hối lộ liên quan đến Hợp đồng và nằm ngoài sự thỏa thuận của các Bên.

7.3 Các khoản hối lộ có thể bao gồm: là tiền mặt hoặc các hình thức thanh toán tài chính khác, các lợi ích vật chất dưới bất kỳ hình thức nào hoặc các điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, đối với quà tặng, bữa ăn, tiệc tiếp đãi một cách chừng mực và hợp lý thể hiện sự thiện chí nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các bên có thể chấp nhận.

ĐIỀU 8 – ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

8.1 Hợp đồng này sẽ được giải thích và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

8.2 Phụ lục, các sửa đổi, bổ sung Hợp đồng phải được làm bằng văn bản và được ký bởi người có thẩm quyền của mỗi bên và là bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.

8.3 Một bên không được phép chuyển giao Hợp đồng này hoặc bất kỳ quyền và nghĩa vụ của mình cho một bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.

8.4 Nếu có tranh chấp xảy ra hoặc vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, hai bên sẽ cùng giải quyết trên tinh thần hợp tác ôn hòa, tôn trọng danh dự và quyền lợi của nhau. Nếu tranh chấp không được giải quyết thì sẽ thống nhất đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa Án có thẩm quyền tại Việt Nam. Án phí sẽ do Bên thua kiện chịu. Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng và có hiệu lực ràng buộc đối với các Bên.

8.5 Hợp đồng này được làm thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

     ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊ

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỀ DỊCH VỤ CHO THUÊ CÂY

 • Giá thuê cây hợp lý, theo sát thị trường cây xanh tại Tp. HCM
 • Sản phẩm của chúng tôi khi mang đến văn phòng bạn đảm bảo tươi, đẹp, không có tàn dư của thuốc trừ sâu và các loại hóa chất có độc hại
 • Luôn nhận góp ý và cố gắng làm hài lòng khách hàng theo hướng tích cực
 • Đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt tình, vui vẻ
 • Hỗ trợ khách hàng trang trí văn phòng khi có sự kiện với mức giá cho thuê cực ưu đãi
 • Khắc phục sự cố trong vòng 3 ngày khi khách hàng phàn nàn về dịch vụ cho thuê cây văn phòng.

LIÊN HỆ NHANH – NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Hotline: 0901.327.932 (Mr. Phát) – 0909.048.232 (Ms. My)

Trụ sở Cty & Vườn ươm: C22, KDC Tân Tiến, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. HCM

Email: phatvh.tag@gmail.com

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *